Wettelijke verklaring

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze internetsite (deze "Site") wordt beheerd door Master Lock Company LLC ("Master Lock Company"). Uw gebruik van en toegang tot deze site is afhankelijk van het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder ons Privacybeleid. We behouden ons het recht voor om te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en met onmiddellijke ingang aan te passen of te updaten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden geregeld na te kijken voor updates.

Als u na het lezen van deze pagina om de een of andere reden niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden of met ons privacybeleid, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten. Door deze Site te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

Intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht op alle materialen, inhoud en lay-out van deze Site (waaronder tekst, gebruikersinterfaces en visuele interfaces, afbeeldingen, uiterlijk, design, muziek, enz. en alle achterliggende sofware- en computercodes) zijn eigendom van Master Lock Company, de moederbedrijven, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, of derden-licentiegevers. U mag op geen enkele manier de inhoud van deze Site kopiëren, reproduceren, plaatsen op een andere website, heruitgeven, uploaden, versleutelen, aanpassen, vertalen, publiekelijk tonen of weergeven, op een commerciële manier gebruiken, verspreiden, overdragen of er afgeleide werken van maken zonder Master Lock Company's voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming.

Namen, logo's, handelsmerken, dienstenmerken, octrooien, ontwerpen, het auteursrecht of andere intellectuele eigendommen die te zien zijn op deze Site zijn eigendom van of in licentie gegeven door Master Lock Company of haar moederbedrijven, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen en kunnen niet door u worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Master Lock Company of de betreffende eigenaar. Het gebruik van deze site geeft u geen recht, titel, aandeel of licentie tot intellectueel eigendom op de site.

Het onbevoegd gebruik van de inhoud van deze site kan leiden tot burgerlijke straffen of vervolging.

Gebruik van deze site

Master Lock Company onderhoudt deze website voor uw persoonlijke ontspanning, informatie en educatie. U mag vrij door deze site navigeren en materiaal op de site voor niet-commercieel, niet-rechtelijk, persoonlijk gebruik downloaden, op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke en andere eigendomsbewijzen op de materialen bewaard worden en dat deze informatie niet aangepast, gekopieerd of op een computernetwerk of door media weergegeven wordt. Alle andere vormen van kopiëren (zowel elektronisch, op papier of in een ander formaat) zijn verboden en kunnen een inbreuk betekenen op de wet inzake intellectueel eigendom en andere wetten wereldwijd. Het commerciële gebruik van deze site of van een deel van de Site is verboden, tenzij met Master Lock Company's expliciete schriftelijke toestemming. Alle hier niet expliciet verleende rechten zijn voorbehouden aan Master Lock Company.

U mag geen tools van computerprogramma's gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot web spiders, bots, indexeerders, crawlers, harvesters of andere automatische tools, programma's, algoritmes, methodologieën of elk erop gelijkend manueel proces ("Tools") om een deel van de site of andere inhoud te openen, te verkrijgen, te kopiëren, op te volgen of op een andere manier de navigatiestructuur of presentatie van de site of andere inhoud te reproduceren of te ontduiken, om materiaal, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen door middelen te gebruiken die niet opzettelijk tot de mogelijkheden van de site behoren Tools die door de site gebruikt worden, zullen worden beschouwd als agens van de perso(o)n(en) die deze controleren of als eigendom hebben.

Geen garanties

Master Lock Company kan er niet voor instaan dat deze Site of de inhoud, diensten of kenmerken van de Site foutloos of ononderbroken zullen zijn, dat fouten gecorrigeerd zullen worden of dat uw gebruik van de Site zal leiden tot specifieke resultaten. De Site en de inhoud ervan worden aangeboden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, ontbreken van inbreuk of correctheid.

Master Lock Company is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade die veroorzaakt is door virussen of andere vormen van besmetting of vernietigingsmechanismen die invloed hebben op uw computeruitrusting, software, gegevens of andere eigendommen op basis van uw toegang, gebruik van of navigatie op de site of het downloaden van materialen, teksten, beelden, video of audio van onze site of gelinkte sites.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Master Lock Company, haar moederbedrijven, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en dienstverleners, of de functionarissen, bestuurders, werknemers, aandeelhouders of agenten van elk van hen, aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele directe, bijzondere, incidentele, indirecte, exemplarische, straffende of gevolgschade, inclusief gederfde winst, al dan niet geattendeerd op de mogelijkheid van dergelijke schade, of op de mogelijke aansprakelijkheid, die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of de prestaties van, of uw surfen in, of uw koppelingen naar andere sites vanaf, deze Site. U erkent door uw gebruik van de Site, dat uw gebruik van de Site op eigen risico is. Bepaalde wetten staan geen beperkingen op geïmpliceerde garantie of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade toe. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn bepaalde of alle exoneratieclausules hierboven niet van toepassing en kan het zijn dat u bijkomende rechten hebt.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Master Lock Company te verdedigen, beschermen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, waaronder redelijke honoraria van advocaten die voortvloeien uit of te maken hebben met uw gebruik van de Site.

Online winkels; promoties

Bijkomende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op aankopen van goederen of diensten en op specifieke delen of toepassingen van de site, inclusief maar niet beperkt tot wedstrijden, sweepstakes, uitnodigingen of gelijkaardige toepassingen (elk een "Toepassing"), waardoor deze bijkomende voorwaarden door deze referentie deel uitmaken van de Algemene voorwaarden. U gaat akkoord met deze bijkomende voorwaarden voor Toepassingen. Als er een conflict is tussen deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van de toepassing, zullen de voorwaarden van de toepassing verhalen op de toepassing.

Communicatie met deze site

U mag geen onwettelijk, bedreigend, lasterlijk, eerrovend, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal posten of overdragen, noch materiaal dat zou kunnen leiden tot of aanmoedigen wat beschouwd kan worden als een misdrijf, tot burgerlijke aansprakelijk kan leiden of anderszins in tegenspraak is met de wet. Master Lock Company zal volledig meewerken aan, inclusief, maar niet beperkt tot, het bewaren en vrijgeven van elke overdracht of communicatie die u met de Site gehad hebt, uw identiteit bekendmaken of helpen bij identificatie, bij elke van toepassing zijnde wet of regulering, wetshandhavende instanties, gerechtelijk dwangbevel of overheidsinstantie.

Alle communicatie of materiaal dat u per e-mail of op een andere wijze naar de site verstuurt, waaronder alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of andere, zullen als niet-vertrouwelijk en zonder eigendom behandeld worden. Master Lock Company kan het 'oogsten' van informatie vanaf deze Site niet voorkomen en u kunt door Master Lock Company of ongerelateerde derden worden gecontacteerd via e-mail of anderszins, binnen of buiten deze Site. Alles wat u verzendt kan worden bewerkt door of namens Master Lock Company, kan wel of niet worden geplaatst op deze Site naar eigen goeddunken van Master Lock Company en kan gebruikt worden door Master Lock Company of haar dochterondernemingen voor enig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Verder staat het Maxster Loch Company vrij om alle ideeën, concepten, kennis of technieken die zich bevinden in uw communicatie naar de Site te gebruiken voor elk doel, waaronder, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en marketen van producten met deze informatie. Als u ideeën, concepten, materialen of andere communicatie naar deze Site verstuurt, aanvaardt u dat het niet als vertrouwelijk behandeld zal worden en dat het kan worden gebruikt door Master Lock Company zonder vergoeding op welke wijze dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, verzending, publicatie, marketing, productontwikkeling enzovoort.

Hoewel Master Lock Company van tijd tot tijd discussies, chats, postings, verzendingen, bulletinboards en dergelijke op de Site volgt en beoordeelt, is Master Lock Company niet verplicht om dit te doen en aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud van dergelijke locaties, noch voor enige fout, laster, smaad, weglating, valsheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen dergelijke locaties op de site. Master Lock Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige acties of communicatie door u of enige ongerelateerde derde binnen of buiten deze Site.

Mededeling en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk van auteursrecht in Amerika

Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier waardoor er inbreuk gepleegd werd op het auteursrecht, bezorg dan een mededeling met de volgende informatie aan de verantwoordelijke inzake auteursrecht van de site:

  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te reageren in naam van de bezitter van het auteursrecht;
  • Een beschrijving van het door auteursrecht beschermde werk waarop volgens u inbreuk gepleegd werd;
  • Een beschrijving van de plaats waar het materiaal dat volgens u inbreuk van auteursrecht pleegt, op de site staat;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een verklaring door u dat u op goed vertrouwen gelooft dat het aangevochten gebruik niet toegestaan is door de bezitter van het auteursrecht, de verantwoordelijke of de wet;
  • Een verklaring door u, opgemaakt op straffe van meineed, dat de informatie hierboven in uw mededeling correct is en dat u de bezitter van het auteursrecht bent of dat u bevoegd bent om te handelen in naam van de bezitter van het auteursrecht.

De verantwoordelijke inzake auteursrecht van Master Lock is:

Master Lock Company LLC verantwoordelijke inzake auteursrecht
Master Lock Company LLC
World Headquarters
6744 S. Howell Avenue
Oak Creek, WI 53154
Verenigde Staten

Telefoonnummer: 800-464-2088
Fax: 414-766-6327
copyright@mlock.com

We kunnen onze gebruikers boodschappen geven door middel van een algemene mededeling op onze site, door een elektronische mail naar het e-mailadres van een gebruiker in ons archief of door geschreven communcatie, gestuurd via Prior, naar een fysiek adres van een gebruiker in ons archief. Als u een mededeling van deze aard ontvangt, kan u een schriftelijk tegenbericht sturen naar de aangeduide verantwoordelijke inzake auteursrecht, met de onderstaande informatie erin. Om geldig te zijn, moet het tegenbericht een schriftelijke mededeling zijn die het volgende bevat:

  1. Uw fysieke of elektronische handtekening;
  2. Identificatie van het materiaal dat verwijderd of ontoegankelijk gemaakt werd en de originele locatie van het materiaal voor het verwijderd of ontoegankelijk gemaakt werd;
  3. Een verklaring door u, opgemaakt op straffe van meineed, waarin u getuigt dat u een vermoeden hebt dat het materiaal verwijderd of onbruikbaar gemaakt werd door een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat verwijderd of onbruikbaar moest gemaakt worden;
  4. Uw naam, fysieke adres, telefoonnummer en een verklaring waarin u akkoord gaat met de jurisdictie van het Federal District Court voor het gerechtelijke district waar uw fysieke adres gelegen is of, als uw fysieke adres buiten de Verenigde Staten gelegen is, voor elk gerechtelijk district waar Master Lock Company kan worden aangetroffen, en dat u de medewerking aanvaardt van de persoon die het vermeende inbreukmakende materiaal meldde of een vertegenwoordiger van een dergelijke persoon.

Stopzetting

Naar eigen inzicht mag Master Lock Company wijzingen aanbrengen aan de Site of deze beëindigen, of uw account of toegang tot deze site aanpassen of verwijderen, om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande waarschuwing en zonder aansprakelijkheid naar u of een andere derde partij.

Gebruikersnaam en wachtwoord

U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw lidmaatschap of registratie, al dan niet door u toegestaan. U gaat ermee akkoord Master Lock Company onmiddellijk op de hoogte te stellen als er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw gebruikersnaam of wachtwoord of als er een andere veiligheidsinbreuk is.

Niet-aangesloten producten en sites

Beschrijvingen van, of verwijzingen naar, producten, publicaties of sites die geen eigendom zijn van Master Lock Company of aan haar gelieerde ondernemingen impliceren geen goedkeuring van dat product, die publicatie of website. Master Lock Company heeft niet al het materiaal dat gelinkt is aan de Site gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dat materiaal. Als u links volgt naar andere sites, is dat op eigen verantwoordelijkheid.

Koppelingsbeleid

Voor uw gemak kan deze Site links bevatten naar sites die eigendom zijn van of beheerd worden door andere partijen dan Master Lock Company. Elke website waarnaar gelinkt wordt, heeft zijn eigen gebruiksvoorwaarden, zoals beschreven in de juridische mededelingen/gebruiksvoorwaarden van die site. Deze voorwaarden kunnen afwijken van onze Gebruiksvoorwaarden en we raden u dan ook aan om de juridische mededelingen/gebruiksvoorwaarden van elke site aandachtig te lezen alvorens die site te gebruiken. Master Lock Company heeft geen vat op de inhoud of veiligheid van deze externe sites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid ervan, noch voor uw ervaring tijdens de interactie met en het gebruik van deze externe sites. Master Lock Company staat niet in voor de inhoud op of producten of diensten van deze sites. Als u links volgt naar dergelijke sites, is dat op eigen verantwoordelijkheid.

Amerikaanse wetgeving; ongeldig waar verboden

Deze site valt onder de wetten van de Amerikaanse staat Wisconsin en uw navigatie op de site en het gebruik van de site houden in dat u deze wetten aanvaard en instemt met de wetten van de staat Wisconsin in de Verenigde Staten van Amerika, zonder beschouwing van het internationaal privaatrecht. Niettegenstaand het voorgaande kan de site internationaal bekeken worden en deze kan dus referenties bevatten naar producten of diensten die niet in alle landen beschikbaar zijn. Referenties naar een bepaald product of diensten houden niet in dat deze geschikt of beschikbaar zijn voor alle personen die wettelijk producten mogen aankopen of dat Master Lock Company deze producten of diensten in deze landen beschikbaar wil stellen. Elke aanbieding voor een product, functie, dienst of toepassing op deze site is ongeldig waar dit verboden is. Uw informatie wordt doorgegeven aan Master Lock Company, gevestigd in de staat Wisconsin, Verenigde Staten, een locatie die zich buiten uw land kan bevinden, en door ons uw informatie te verstrekken, gaat u akkoord met het doorgeven ervan. Hoewel we alle mogelijke inspanningen zullen doen om persoonlijke gegevens geheim te houden, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het openbaren van persoonlijke informatie door fouten in de overdracht of door onbevoegde handelingen van een derde partij.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2014

Privacybeleid

Master Lock Company LLC
World Headquarters
137 W Forest Hill Avenue
PO Box 927
Oak Creek, WI 53154
Telefoonnummer: 800-464-2088

© 2024 Master Lock Company LLC. Alle rechten voorbehouden.